Fair Use Policy

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Tooway παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης μέσω του δορυφόρου KA-Sat ο οποίος ανήκει στην Eutelsat.

Η Eutelsat δεν παρεμβαίνει στην άμεση επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες ή τους πελάτες. Αποκλειστικό της καθήκον σε σχέση με τους πελάτες είναι να διαχειρίζεται τις λειτουργίες του δορυφόρου και την κίνηση στο δίκτυο.

Η Bigblu, η μητρική εταιρεία της Tooway, είναι υπεύθυνη για όλες τις επίγειες υπηρεσίες που συνδέονται απευθείας με τον πελάτη, π.χ. πωλήσεις, τιμολογήσεις, υποστήριξη, εγκατάσταση και logistics.

Όπως οι περισσότερες εγχώριες επίγειες υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης, το δίκτυο Tooway της Eutelsat (εφεξής «Δίκτυο») είναι ένα κοινόχρηστο δίκτυο το οποίο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες. Ανά πάσα στιγμή, οι συνδρομητές εντός μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής θα πρέπει να μοιράζονται τη διαθέσιμη χωρητικότητα του δικτύου.

Στόχος της Eutelsat είναι να παρέχει σε κάθε συνδρομητή ένα «δίκαιο μερίδιο» αυτής της χωρητικότητας, εξασφαλίζοντας σε όλους τους συνδρομητές μια εμπειρία διαδικτυακής σύνδεσης υψηλής ποιότητας. Αν υπερβείτε τη μέγιστη κατανάλωση ή το μηνιαίο όριο δεδομένων, θα μειωθεί η ταχύτητα της σύνδεσής σας, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής, προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη πρόσβαση σε άλλους χρήστες που καταναλώνουν μικρότερο όγκο δεδομένων. Μπορείτε να προσδιορίσετε αν η υπηρεσία σας επηρεάζεται από την πολιτική δίκαιης χρήσης/διαχείρισης της κίνησης μέσω της πύλης πελατών.

Η Eutelsat χρησιμοποιεί πρακτικές διαχείρισης Δικτύου, σχεδιασμένες για να αποτρέπουν την αλόγιστη χρήση των πόρων του Δικτύου από κάποιον χρήστη. Κάποιες από αυτές τις πρακτικές χρησιμοποιούνται μόνο όταν το δίκτυο παρουσιάζει συμφόρηση, ενώ άλλες χρησιμοποιούνται γενικά.

Τα επίπεδα της κίνησης στο Δίκτυο συνήθως δεν επηρεάζουν την εμπειρία των χρηστών. Η Eutelsat έχει σχεδιάσει το Δίκτυό της προσεκτικά για να επιτύχει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ωστόσο, η υπερβολικά υψηλή ζήτηση από εξαιρετικά μεγάλο αριθμό χρηστών ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει σε συμφόρηση (εφεξής «Συμφόρηση») με αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα του Δικτύου.

Σε αυτές τις περιόδους, θα εφαρμόζονται οι πρακτικές διαχείρισης Συμφόρησης της Eutelsat (ανατρέξτε στο Μέρος ΙΙ για περισσότερες λεπτομέρειες) πρώτα για τους χρήστες που έχουν καταναλώσει πάνω από το 50% του όγκου που περιλαμβάνεται στο προφίλ κατανάλωσής τους (με εξαίρεση την κατηγορία υπηρεσιών «Tooway Extra 2014», η οποία διέπεται από ειδική πολιτική, όπως περιγράφεται παρακάτω στο Μέρος III). Μέσω αυτής της πρακτικής, σκοπεύουμε να αντιμετωπίζουμε την κίνηση κατά τρόπο ο οποίος μειώνει τον αντίκτυπο στην εμπειρία των υπόλοιπων χρηστών και αποτρέπει έναν συνδρομητή να υπερβεί το «δίκαιο μερίδιο» που του αναλογεί από τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Στόχος αυτών των μέτρων είναι η προσφορά μιας συνολικά καλύτερης εμπειρίας για τη συντριπτική πλειονότητα των χρηστών, η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς αυτές τις πρακτικές.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ

A. Επισκόπηση διαχείρισης της συμφόρησης

Υπό κανονικές συνθήκες κίνησης, η Eutelsat δεν χρειάζεται να εφαρμόζει πρακτικές διαχείρισης της συμφόρησης. Η χωρητικότητα, όμως, του δικτύου μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι απεριόριστη. Αυτό σημαίνει ότι, ενίοτε, είναι αναπόφευκτο να προκύπτει ένας βαθμός συμφόρησης κατά τις ώρες αιχμής. Για αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιούνται οι πρακτικές διαχείρισης της συμφόρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση του φορτίου παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην πλειονότητα των ατόμων που χρησιμοποιούν το Δίκτυο.

Η συμφόρηση κατά κανόνα προκύπτει στον σύνδεσμο μεταξύ του τερματικού των συνδρομητών και του επίγειου σταθμού πύλης μέσω του δορυφόρου. Προκειμένου να καθοριστεί αν ο σύνδεσμος παρουσιάζει συμφόρηση, η Eutelsat παρακολουθεί διαρκώς το φορτίο της κίνησης σε κάθε δίαυλο στενής δέσμης. Αν η στιγμιαία φόρτωση του δικτύου υπερβαίνει τη διαθέσιμη χωρητικότητα του διαύλου στενής δέσμης, η Eutelsat εφαρμόζει τον αλγόριθμο διαχείρισης συμφόρησης που περιγράφεται παρακάτω.

B. Μείωση του αντικτύπου της συμφόρησης δικτύου στην εμπειρία των χρηστών

Η κίνηση στο internet είναι «εκρηκτική» από τη φύση της, που σημαίνει ότι δεν παρουσιάζει γενικά σταθερή ή συνεχή ροή, αλλά χαρακτηρίζεται μάλλον από ξαφνικές «εκρήξεις» στη μετάδοση δεδομένων. Κατά περίπτωση, η ταυτόχρονη, αυξημένη ζήτηση από μεγάλο αριθμό χρηστών σε έναν συγκεκριμένο δίαυλο στενής δέσμης οδηγεί σε πλήρη, στιγμιαία ζήτηση, η οποία υπερβαίνει τη διαθέσιμη χωρητικότητα εντός του συγκεκριμένου διαύλου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Δίκτυο μπορεί να εμφανίσει Συμφόρηση. Η Συμφόρηση συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής του Δικτύου, οι οποίες είναι κατά κανόνα από τις 5:00 μ.μ. έως τις 00:00 π.μ. τοπική ώρα στην τοποθεσία του χρήστη, ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας («ώρες αιχμής»).

Συμφόρηση μπορεί επίσης να προκύψει κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων όταν η χρήση δεν καταγράφεται (όπως π.χ. κατά τη διάρκεια της δωρεάν νυχτερινής ζώνης).

Η Συμφόρηση και η απορρέουσα καθυστέρηση στη μετάδοση επηρεάζουν την εμπειρία των χρηστών και έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε ορισμένους τύπους εφαρμογών από ό,τι σε άλλους. Για παράδειγμα, μια καθυστέρηση στην προβολή μιας ιστοσελίδας μπορεί να γίνει αισθητή από έναν χρήστη που περιμένει να εμφανιστεί το περιεχόμενο στην οθόνη του. Από την άλλη, ένας χρήστης που κατεβάζει μαζικά αρχεία (π.χ. μια ενημέρωση λογισμικού) ενδέχεται να μην επηρεαστεί τόσο πολύ εάν κατά τη διάρκεια της Συμφόρησης η λήψη διαρκέσει περισσότερο από ό,τι θα διαρκούσε διαφορετικά, αφού ο συνδρομητής ούτως ή άλλως δεν περίμενε να ολοκληρωθεί η λήψη αμέσως.

Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι το δημόσιο δίκτυο του internet παρουσιάζει συχνά προβλήματα και συμφόρηση και επομένως, αν οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ταχύτητα, δεν θα πρέπει να συνάγεται αυτόματα ότι η συμφόρηση συνδέεται με το δίκτυο Tooway.

Ο στόχος της Eutelsat είναι να διαχειριστεί το Δίκτυό της έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της Συμφόρησης στην κίνηση. Για αυτόν τον λόγο, σχεδιάστηκε ο αλγόριθμος διαχείρισης της Eutelsat για τη μείωση του φορτίου της κίνησης, ο οποίος δίνει προτεραιότητα σε υπηρεσίες και εφαρμογές που χρειάζονται μικρότερο εύρος ζώνης μετάδοσης, όπως προγράμματα περιήγησης στο internet και email.

Κατά τη διάρκεια περιόδων Συμφόρησης, οι εφαρμογές που χρειάζονται μεγαλύτερο εύρος ζώνης, όπως η διαδικτυακή αναμετάδοση video (streaming) και η λήψη αρχείων είναι πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο από ό,τι άλλες εφαρμογές, με αποτέλεσμα η ποιότητα της αναμετάδοσης του video να μειωθεί ή/και να υπάρχουν προβλήματα φόρτωσης του περιεχομένου. Επιπλέον, οι λήψεις αρχείων ενδέχεται να διαρκούν περισσότερο κατά τη διάρκεια των περιόδων Συμφόρησης.

Σε συνθήκες μεγαλύτερης Συμφόρησης, όλες οι εφαρμογές ενδέχεται να επιβραδυνθούν και σε μερικές περιπτώσεις, ο χρόνος λήψης ιστοσελίδων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Η Eutelsat και η Tooway αποτελούν απλώς έναν «δίαυλο» δεδομένων. Παρά το γεγονός ότι η Eutelsat δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση στις πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του Δικτύου, ενδέχεται να αποκλείσει τη σύνδεση σε συγκεκριμένες διευθύνσεις URL, κατόπιν ειδικού αιτήματος κάποιας δημόσιας αρχής.

Η Eutelsat δεν αποκλείει εσκεμμένα καμία μορφή κίνησης (εκτός εάν αναφέρεται ρητά στα χαρακτηριστικά συγκεκριμένου προφίλ υπηρεσιών), αλλά ενδέχεται να αποκλείσει συγκεκριμένες θύρες TCP/UDP ή/και ειδικά πρωτόκολλα τα οποία εύλογα πιστεύει ότι ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την ασφάλεια του Δικτύου.

C. Χρήστες υψηλής κατανάλωσης

A Ως «χρήστης υψηλής κατανάλωσης» νοείται ένας χρήστης (η μια μικρή ομάδα χρηστών) που καταναλώνει δυσανάλογο μερίδιο των πόρων του Δικτύου. Η Eutelsat θα παρακολουθεί τη συνολική απόδοση του Δικτύου και τη μεμονωμένη κατανάλωση πόρων για να καθορίσει αν κάποιος χρήστης καταναλώνει μεγάλο όγκο δεδομένων, γεγονός το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει διαταραχές ή να περιορίσει τις δυνατότητες του Δικτύου ή/και τη χρήση του από άλλους χρήστες.

Η Eutelsat διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει αμελλητί τους λογαριασμούς υπηρεσίας χρηστών που καταναλώνουν μεγάλο όγκο δεδομένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ TOOWAY EXTRA 2014

Το πρόγραμμα ή η κατηγορία υπηρεσιών «Tooway Extra 2014» παρέχει απεριόριστο δορυφορικό internet καθώς και χρήση του email και υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις χρήσης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες έχουν ισομερισμένη πρόσβαση στο Δίκτυο και ότι η χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων από έναν μικρό αριθμό χρηστών δεν επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του Δικτύου για όλους τους χρήστες.

Παρακάτω επεξηγείται με ακρίβεια τι συμβαίνει όταν ένας χρήστης καταναλώσει όγκο 40 GB (σε αυτόν συνυπολογίζεται ο όγκος αποστολής και λήψης, αλλά όχι η χρήση από τις 00:00 π.μ. έως τις 6:00 π.μ. τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια ενός κύκλου τιμολόγησης:

(i) Κάτω από 40 GB: Δεν εφαρμόζεται περιορισμός στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

(ii) Από 40 έως 100 GB (κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής): Θα παρέχονται μόνο υπηρεσίες περιήγησης στο διαδίκτυο και χρήσης του email και οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο θα αποκλείεται.

(iii) Από 40 έως 100 GB (κατά τη διάρκεια συμφόρησης): Ο αλγόριθμος διαχείρισης συμφόρησης της Eutelsat μπορεί να μειώσει το φορτίο της κίνησης δίνοντας προτεραιότητα σε υπηρεσίες και εφαρμογές οι οποίες χρειαζόταν μικρότερο εύρος ζώνης μετάδοσης, όπως προγράμματα φυλλομετρητών Ιστού και email. Οι εφαρμογές που χρειάζονται μεγαλύτερο εύρος ζώνης, όπως η διαδικτυακή αναμετάδοση (streaming) video και η λήψη αρχείων είναι πιθανό να επιβραδυνθούν περισσότερο από ό,τι άλλες εφαρμογές, με αποτέλεσμα η ποιότητα της αναμετάδοσης του video να μειωθεί ή/και να υπάρχουν προβλήματα φόρτωσης του περιεχομένου. Επιπλέον, οι λήψεις αρχείων ενδέχεται να διαρκούν περισσότερο κατά τη διάρκεια των περιόδων Συμφόρησης.

(iv) Πάνω από 100 GB: Θα παρέχονται μόνο υπηρεσίες περιήγησης στο διαδίκτυο και χρήσης του email και οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο θα αποκλείεται.

ΜΕΡΟΣ IV: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ EMAIL

Για να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες περιήγησης στο internet και χρήσης του email, για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός των υπηρεσιών, πρέπει να τηρηθούν όλες οι παρακάτω οδηγίες (διαφορετικά δεν θα παρέχεται καμία υπηρεσία):

  • Το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) και το λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης πρέπει να είναι απενεργοποιημένα.
  • Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού. Μπορεί να προβάλλεται μόνο στατικό περιεχόμενο (όχι video, ούτε μουσική) από την εφαρμογή μιας ιστοσελίδας. Περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται σε άλλες εφαρμογές ενδέχεται να μην θεωρείται περιήγηση στο internet ή χρήση του email (π.χ. εφαρμογές Android, iPhone ή iPad εκτός από προγράμματα περιήγησης στο internet)
  • Οι διευθύνσεις URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο internet πρέπει να ξεκινούν με http:// ή https://. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εφικτή η πλοήγηση σε διευθύνσεις ftp:// και άλλα είδη ιστοτόπων που πραγματοποιούν εκκίνηση εξωτερικών εφαρμογών.
  • Τα συνημμένα σε email δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 MB.